Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Krzywiń zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:  https://biblioteka.krzywin.pl

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2013-02-02 Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020 październik

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: – część plików nie jest dostępnych cyfrowo, – brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów, Wyłączenia: – mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Gmina Krzywiń powołała Zespół ds. dostępności w składzie: Przewodniczący – Mirosława Woźniak e mail: miroslawa.wozniak@krzywin.pl tel. 65 517 0525 wew. 240 Z-ca Przewodniczącego – Bartosz Kobus Członek Zespołu – Maciej Gubański Członek Zespołu – Mikołaj Żak Członek Zespołu – Patryk Pawlak W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Leszek Łakomy, e-mail biblioteka@biblioteka.krzywin.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 655170611. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl 

Dostępność architektoniczna

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Krzywiń z siedzibą w Krzywiniu,

  1. Kasztelańska 1,64 – 010 Krzywiń

Do siedziby Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Krzywiń w Krzywiniu prowadzi główne wejście znajdujące się z przodu budynku, prowadzą do niego schody oraz podjazd. Biblioteka mieści się na piętrze budynku, wejście po schodach, nie ma windy ani platformy podnoszącej. Dla osób na wózkach wszystkie korytarze i pomieszczenia na piętrze są niedostępne. Nazwa instytucji jest umieszczona dużym napisem w widocznym miejscu. Wejście do budynku jest oznaczone w widocznym miejscu. Przy budynku znajduje się parking, nie ma wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. W budynku nie ma toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma możliwości skorzystania na miejscu z tłumacza języka migowego ani z tłumacza online.

Filia Biblioteczna w Bieżyniu nr 113, 64-010 Krzywiń

Dla użytkowników dostępne jest jedno wejście, przed którym znajdują się schody, Filia usytuowana jest na piętrze, nie ma windy ani platformy podnoszącej Dla osób na wózkach wszystkie korytarze i pomieszczenia na piętrze są niedostępne.. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych, nie ma informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Przed budynkiem znajdują się miejsca parkingowe, nie ma wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń dla użytkowników Filii można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Nie ma możliwości skorzystania na miejscu z tłumacza języka migowego ani z tłumacza online.

Filia Biblioteczna w Jerce, ul. Szkolna nr 2, 64-010 Krzywiń

Filia znajduje się na parterze, do lokalu Filii prowadzi jedno wejście, nie ma podjazdu
dla wózków, przed skrzydłowymi drzwiami wejściowymi są dwa stopnie. Osoba niepełnosprawna może wejść do lokalu Filii z pomocą pracownika i osoby towarzyszącej, konieczne jest otwarcie skrzydła drzwi oraz przeprowadzenie wózka przez stopnie. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych, nie ma informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń dla użytkowników Filii można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Nie ma możliwości skorzystania na miejscu z tłumacza języka migowego ani z tłumacza online.

Filia Biblioteczna w Lubiniu, ul. Powstańców nr4, 64-010 Krzywiń

Dla użytkowników dostępne jest jedno wejście, prowadzą do niego schody, Filia usytuowana jest na piętrze, nie ma windy ani platformy podnoszącej Dla osób na wózkach wszystkie korytarze i pomieszczenia na piętrze są niedostępne. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych, nie ma informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Przed budynkiem znajdują się miejsca parkingowe, nie ma wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń dla użytkowników Filii można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Nie ma możliwości skorzystania na miejscu z tłumacza języka migowego ani z tłumacza online.