Program działania i rozwoju

Program działania i rozwoju Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Krzywiń na lata 2023 – 2030

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Krzywiń powstała w 1948 r. Jest instytucją kultury działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej, a jej organizatorem jest Gmina Krzywiń. Biblioteka działa na podstawie:

  • Ustawy z dnia 27.06.1997 r. o bibliotekach (Dz.U. z 2022 r., poz. 2393),
  • Ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 194 ze zm.),
  • Uchwały Nr XXVIII/339/2001 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 18 grudnia 2001 r.
    w sprawie przekształcenia Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Krzywiń w instytucję kultury ze zmianami,
  • Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Krzywiń jest wpisana do Rejestru Instytucji Kultury Gminy Krzywiń pod nr 1 z datą 01.01.2002 r.

 

W skład Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Krzywiń wchodzą: siedziba główna Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Krzywiń w Krzywiniu oraz trzy filie – Bieżyń, Jerka, Lubiń.

Placówki te tworzą sieć w zakresie usług bibliotecznych, informacyjnych i kulturalnych
dla mieszkańców Miasta i Gminy Krzywiń. Biblioteka główna oraz filie uzupełniają się
w swojej działalności, współpracują ze sobą oraz z bibliotekami szkolnymi, dostarczając tym samym różnorodną ofertę dla czytelników.

 

W Bibliotece zatrudnionych jest 8 osób na 6,3 etatu (1 etat dyrektor, 0,75 etatu główny księgowy, 1 etat specjalista ds. administracji i projektów, 0,75 etatu pracownik gospodarczy,
4 osoby zatrudnione są na 2,8 etatu jako bibliotekarze).

 

Księgozbiór Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Krzywiń liczy obecnie 61.564 woluminów, ogólna liczba wypożyczeń w roku 2022 wynosiła 18.692, a liczba zarejestrowanych czytelników to 639 osób.

 

Zasady funkcjonowania bibliotek publicznych w ogólnym zakresie określa Ustawa
o bibliotekach, aby je zrealizować w okresie najbliższych 7 lat wytyczone zostały misja i wizja oraz wiążące się z tym strategiczne obszary działania.

 

Misja

Tworzymy lokalne centrum wiedzy, kultury i informacji dla mieszkańców gminy i regionu.

 

Wizja

Wysoka jakość działań Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Krzywiń jako nowoczesnego centrum dostępu do kultury i wiedzy oraz lokalnego ośrodka życia społecznego
w oparciu o potrzeby i potencjał mieszkańców gminy i regionu.

 

 

 

  1. Obszar pierwszy: Pracownicy

Kadra pracownicza Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Krzywiń jest bardzo otwarta na nowości i zmiany, co pozwala dobrze rokować o działaniu tych osób w unowocześnionych warunkach funkcjonowania Biblioteki. Ponadto właściwe zdiagnozowanie predyspozycji poszczególnych pracowników pozwala na pełne wykorzystanie potencjału osób zatrudnionych w Bibliotece. Istotnym elementem jest stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez szkolenia z obsługi czytelnika w ramach nowych programów bibliotecznych oraz w zakresie różnorodnych form pracy z użytkownikami.

  1. Obszar drugi: Działalność

Ukierunkowanie się na klienta, otwarcie się Biblioteki na czytelników oraz użytkowników poprzez uwzględnianie ich sugestii w działalności placówki (np. w zakupie nowości wydawniczych, w organizowaniu zajęć oraz imprez kulturalnych i uroczystości). Pomimo ogólnokrajowej tendencji, konieczna jest walka ze spadkiem czytelnictwa poprzez
m.in. „przemycanie książki” w poszerzonej o całą paletę zajęć działalności Biblioteki:

– plastyczne – zainteresowanie tematyką, przybliżenie historii malarstwa, arcydzieł, mistrzów, ich życia i twórczości,

– taneczne – przybliżenie historii i rodzajów tańca, mistrzów, strojów, kroków itp.,

– muzyczne – rozwój lokalnych talentów, nauka podstawy gry na wybranych instrumentach,

– rękodzieło – warsztaty umożliwiające tworzenie nowych ozdób i elementów w każdej dziedzinie kreatywnego rękodzieła, co pozwoli na pełne satysfakcji i radości spędzanie wolnego czasu,

– kulinarne – przepisy z regionu i ze świata, przyprawy, zioła,

– szachowe – przybliżenie historii, postaci graczy, ich biografie i sposoby dojścia do sukcesów,

– współpracy międzypokoleniowej – młodzież uczy seniorów nowinek technologicznych
i podstawowej obsługi urządzeń, a starsze pokolenie przekazuje młodym ludziom zapomniane już umiejętności jak szydełkowanie, haftowanie, robienie na drutach czy też przybliża arkana takich dziedzin jak zielarstwo, pszczelarstwo lub ogrodnictwo,

– powstanie Archiwum Społecznego Krzywinia i Regionalnej Izby Pamięci oraz działania wzmacniające tożsamość regionalną zwłaszcza na obszarze językowym – gwara poznańska,

– rozwój biblioteki cyfrowej poprzez wprowadzenie usługę wypożyczania e-czytników, e-booków czy popularnych książek dźwiękowych,

– stała aktualizacja głównych nośników informacji bibliotecznej (strona internetowa i profile społecznościowe).+

Innymi słowy chodzi o to, aby użytkownicy Biblioteki, poprzez praktyczne dotknięcie wielu dziedzin, pragnęli poszerzyć swoją wiedzę w danej tematyce sięgając po literaturę branżową,

o którą Biblioteka wzbogaci swoje zasoby.

 

Biblioteka, jako instytucja kultury poza swoją działalnością czytelniczą i informacyjną, wchodzi również w rolę gminnego ośrodka kultury, organizując życie kulturalne mieszkańców Miasta i Gminy Krzywiń poprzez organizacje koncertów i innych wydarzeń artystycznych. Istotne jest także, aby Biblioteka mogła spełniać podwójną rolę, nieodzowna jest współpraca
z władzami samorządowymi oraz podmiotami i liderami społeczności lokalnej, a tym samym podnoszenie prestiżu Biblioteki wśród społeczności lokalnej.

Bardzo ważne jest także umiejętne zdobywanie środków na funkcjonowanie Biblioteki
ze źródeł zewnętrznych. Co roku Biblioteka pozyskuje dotacje z programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa oraz innych funduszy. W kolejnych latach prowadzona powinna być polityka korzystania z możliwości wzbogacania oferty bibliotecznej opierając się o dodatkowe dofinansowania.

  • Obszar trzeci: Infrastruktura i sprzęt

W roku 2022 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Krzywiń uzyskała dofinansowanie z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, Priorytet 2 Kierunek interwencji 2.1. „Infrastruktura bibliotek 2021–2025”.  Zadanie „Przebudowa siedziby głównej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Krzywiń” realizowane będzie w latach 2022 – 2024, planowany koszt inwestycji wyniesie ok. 5.000.000 zł, z czego kwota dofinansowania to 2.250.000 zł.

Uzyskane środki pozwolą na przebudowę Biblioteki z przystosowaniem dla osób
ze szczególnymi potrzebami, założona będzie platforma pionowa, zmodernizowana wypożyczalnia ze stanowiskami komputerowymi, Planuje się stworzenie czytelni prasy, kącika dziecięcego, sal wielofunkcyjnych i kina dla 48 widzów, miejsc spotkań stowarzyszeń i sal tematycznych (do tańca, gimnastyki, jogi, zajęć teatralnych, prób orkiestry, warsztatów plastycznych i rękodzieła, zajęć kulinarnych, do języków obcych, prezentacji multimedialnych, itp.). Wykonana zostanie termomodernizacja budynku, jego ocieplenie, instalacja fotowoltaiczna, wymienione zostaną okna, drzwi, pokrycie dachu, wewnętrzne instalacje: elektryczna, wod-kan. i c.o. Głównym celem zadania jest podniesienie standardów Biblioteki, dzięki czemu placówka zostanie przekształcona w nowoczesne centrum dostępu do wiedzy i kultury.

Biblioteka jako jedyna instytucja kultury w gminie nie może być samotną wyspą, lecz tym bardziej powinna współpracować z otoczeniem tj. placówkami oświatowymi, organizacjami pozarządowymi, a także, a może przede wszystkim z samorządem. Oczywista jest tu również współpraca branżowa z Biblioteką Wojewódzką oraz wymiana doświadczeń z innymi Bibliotekami z terenu województwa wielkopolskiego. Wszystko to przyczynia się do ożywienia Biblioteki poprzez aktywizację kadry pracowniczej i zwiększenie zainteresowania użytkowników placówki.

Dyrektor jako menadżer, budujący markę instytucji poprzez zapewnienie oferty na najwyższym poziomie, musi rozpoznawać potrzeby użytkowników i reagować na zmieniające się uczestnictwo w kulturze. Należy zmienić myślenie, kultura to nie znaczy wszystko za darmo, oferta może być odpłatna, jednakże spełniać musi oczekiwania odbiorcy i być bardzo dobrej jakości.

Biblioteka jako instytucja kultury, wychodząca poza działalność stricte biblioteczną, otwiera sobie możliwości na wypracowywanie zysku, z którego pokryć można niedochodowe działania placówki, będące nieodzownym elementem jej funkcjonowania. Zatem Biblioteka na miarę XXI wieku musi działać jak przedsiębiorstwo kulturalne.