Konkurs plastyczny „Kartka wielkanocna”

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Krzywin zaprasza do udziału w konkursie plastycznym pn. „Kartka wielkanocna”.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

Wielkanocna Kartka Świąteczna 2020

Organizator:

 • Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Krzywiń

Cel konkursu:

 • popularyzacja działań plastycznych i poszerzenie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych;
 • kształcenie umiejętności posługiwania się środkami komunikacji niewerbalnej;
 • rozwijanie kreatywności uczestników konkursu;
 • promowanie tradycji i kultury ludowej;
 • kształtowanie postaw patriotycznych;
 • rozwijanie uzdolnień plastycznych;
 • zainteresowanie dzieci, młodzieży i dorosłych tematyką konkursu.

Uczestnicy konkursu:

Konkurs przeznaczony jest dla przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych
i ponadpodstawowych oraz dorosłych mieszkańców gminy Krzywiń.

Kategorie wiekowe:

 • przedszkolacy (3 – 6 lat);
 • uczniowie szkół podstawowych (klasy I – III);
 • uczniowie szkół podstawowych (klasy IV – VI);
 • uczniowie szkół podstawowych (klasy VII – VIII) i ponadpodstawowych;
 • dorośli.

Warunki uczestnictwa:

 • Technika wykonania: techniki płaskie: rysunek, malarstwo, grafika;
 • Format pracy: dowolny;
 • Praca powinna być wykonana indywidualnie przez uczestnika konkursu, w przypadku przedszkolaków dopuszcza się pomoc osoby dorosłej;
 • Uczestnik może zgłosić jedną pracę plastyczną;
 • Prac nie należy oprawiać;
 • Nie przewiduje się prac przestrzennych;
 • Praca plastyczna powinna być trwale opisana na odwrocie, na metryczce należy podać imię
  i nazwisko uczestnika konkursu, wiek, numer telefonu (formularz zgłoszeniowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu).
 • Prace niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.

 

Terminy:

Prace konkursowe należy złożyć do 23 marca 2020 r. w siedzibie głównej biblioteki (Krzywiń, ul Kasztelańska 1) lub w jednej z jej filii (Bieżyń, Jerka, Lubiń).

Ocena prac:

Prace zostaną ocenione przez specjalnie do tego celu powołaną Komisję Konkursową. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna.

Lista nagrodzonych zostanie opublikowana na stronie internetowej:  https://biblioteka.krzywin.pl do dnia 27 marca 2020 r.

Nagrody:

 • Uczestnicy konkursu, których prace zostaną wyłonione otrzymują nagrody, wyróżnienia
  w każdej kategorii wiekowej.
 • Autorzy prac nagrodzonych otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe, które zostaną wręczone podczas Wielkanocnego Jarmarku Pomysłów w dniu 29 marca 2020 r.

Prawa organizatorów:

 • Wszystkie prace biorące udział w konkursie przechodzą na własność Organizatora. Przekazanie pracy na konkurs jest równoznaczne ze złożeniem przez autora pracy/ rodzica/opiekuna prawnego oświadczenia (załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu), że:
 1. Uczestnik konkursu jest autorem przekazanej pracy oraz że osoby trzecie nie będą kierować przeciwko Organizatorowi konkursu roszczeń związanych z naruszeniem ich praw autorskich.,
 2. udziela Organizatorowi nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie i terytorialnie zgody na wykorzystanie pracy konkursowej na następujących polach:
 • druk lub powielanie publikacji w dowolnym nakładzie,
 • upublicznienie lub używanie w Internecie w innych formach utrwaleń nadających się do upowszechnienia (CD, nośniki  elektroniczne, itp.),
 • prezentowania prac w czasie i miejscach wyznaczonych przez Organizatora.
 • Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcie konkursu w przypadku zbyt małej liczby prac oraz odwołania konkursu bez podania przyczyny.
 • Załączniki do Regulaminu stanowią integralną część Regulaminu.