KONKURS „IMIĘ DLA SOWY BIBLIOTEKI”

REGULAMIN KONKURSU„IMIĘ DLA SOWY BIBLIOTEKI”

organizowanego przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Krzywiń

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • 1

Organizatorem konkursu „Imię dla sowy Biblioteki” jest Biblioteka Publiczna Miasta
i Gminy Krzywiń ul. Kasztelańska 1, 64-010 Krzywiń, zwana dalej „Organizatorem”.

 • 2

Celem konkursu jest wybranie propozycji imienia dla sowy Biblioteki Publicznej Miasta
i Gminy Krzywiń. Propozycje zostaną poddane pod głosowanie Komisji Konkursowej powołanej przez Organizatora.

 • 3

Udział w konkursie mogą wziąć wszyscy – dzieci, młodzież, dorośli.

WARUNKI KONKURSU

 • 4
 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie do 30 września 2019 r. do godz. 17.00 propozycji imienia dla sowy wraz z danymi autora, wypełniając Kartę Zgłoszenia: pisemnie na adres Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Krzywiń ul. Kasztelańska 1, 64-010 Krzywiń lub mailowo na adres biblioteka@biblioteka.krzywin.pl z dopiskiem „IMIĘ DLA SOWY”.
 2. Wzór karty zgłoszenia stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
 • 5
 1. Zgłoszenia, które wpłyną do Organizatora po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data otrzymania zgłoszenia przez Organizatora.
 2. Organizator nie będzie dokonywać weryfikacji danych wskazanych w zgłoszeniach. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe dane wskazane w zgłoszeniach.

 

 • 6

Uczestnik konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem konkursu. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu konkursu.

 

 • 7

 

 1. W konkursie wezmą udział tylko kompletne zgłoszenia.
 2. Regulamin konkursu wraz z karta zgłoszenie jest dostępny na stronie internetowej Organizatora (biblioteka.krzywin.pl).
 • 8

W przypadku, gdy wybraną przez Komisję Konkursową propozycję imienia dla sowy Biblioteki, przedstawi więcej niż jedna osoba, decyduje data wpływu proponowanej nazwy.
W wypadku tej samej daty zwycięzca zostanie wyłoniony w drodze losowania.

 • 9

Na jednej karcie może zostać przesłana jedna propozycja imienia dla sowy. W przypadku wpisania większej ilości nazw Organizator będzie brał pod uwagę tylko pierwszą z nich.

 • 10
 1. Laureat konkursu przekazuje bezterminowo wszelkie prawa autorskie dotyczące wykorzystania imienia sowy na wszelkich polach eksploatacji:
  1. utrwalenie i zwielokrotnienie dowolną techniką, w tym w szczególności techniką drukarską,
  2. wprowadzenie do obrotu,
  3. wykorzystanie dla potrzeb stworzenia dowolnych materiałów reklamowych oraz publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp w miejscu
   i w czasie przez siebie wybranym,
  4. rozpowszechnianie i udostępnianie w Internecie poprzez wprowadzenie do pamięci komputera bez względu na ilość nadań, emisji, wytworzonych egzemplarzy.
 2. Imiona niewykorzystane w konkursie zostaną usunięte wraz z kartami zgłoszeniowymi miesiąc po zakończeniu konkursu i nie będą wykorzystywane przez Organizatora.
 • 11

Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do niewyłaniania zwycięzcy i odwołania konkursu w każdym czasie.

 • 12

Uczestnik, którego imię zostanie wybrane dla sowy otrzyma nagrodę. Nagroda zostanie przyznana przez Komisję Konkursową.

 

 • 13

Ostateczny wynik Konkursu zostanie oficjalnie ogłoszony 4 października 2019 r.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • 14
 1. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z prowadzeniem konkursu.
 2. Organizator informuje, że dane osobowe uczestników konkursu będą przechowywane
  i przetwarzane w siedzibie Biblioteki na postawie zgody wyrażonej przez uczestników konkursu lub rodziców/opiekunów prawnych, wyłącznie w związku z wykonaniem niniejszego Regulaminu. Każdy z uczestników lub jego rodzice/opiekunowie prawni mają prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.
 • 15

Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

 • 16

Załączniki do Regulaminu stanowią integralną część Regulaminu.