INFORMACJA O NABORZE NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

OGŁOSZENIE

Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Krzywiniu

ogłasza nabór na stanowisko: GŁÓWNY KSIĘGOWY

wymiar czasu pracy– 0,25 etatu

I. Wymagania niezbędne kandydata

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa krajów Unii Europejskiej lub innych państw, których obywatelom przysługuje na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 3. brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 1. nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
  (Dz. U. z 2018 poz. 1458 ze zm.).
 1. znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego,
 1. spełnienie jednego z poniższych warunków:
 • ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,
 • ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości,
 • posiadanie wpisu do rejestru biegłych rewidentów,
 • posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

 

 1. Wymagania dodatkowe
 1. Komunikatywność w kontaktach służbowych.
 2. Sumienność, rzetelność, kreatywność i samodzielność w poszukiwaniu rozwiązań bieżących spraw.
 3. Gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji.
 1. Znajomość:
  • zagadnień rachunkowości budżetowej,
  • przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych,
  • przepisów samorządowych,
  • przepisów podatkowych i płacowych, przepisów ZUS oraz sprawozdawczości GUS,
  • przepisów z zakresu o ochronie danych osobowych i o dostępie do informacji publicznej
  • znajomość obsługi programów komputerowych, w tym: finansowo- księgowych płacowych
 2. Dodatkowym atutem będzie co najmniej 3-miesięczny staż w pracy w instytucji kultury
  na podobnym stanowisku.

 

III. Zakres wykonywania zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie rachunkowości instytucji.
 2. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
 3. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych
  z planem finansowym.
 4. Sporządzanie planów i sprawozdań finansowych instytucji kultury.
 5. Praca w oparciu o najnowsze przepisy prawa finansowego.
 6. Nadzór nad zamówieniami publicznymi.
 7. Naliczanie i prowadzenie pełnej dokumentacji płacowej oraz rozliczeń z ZUS
  i Urzędem Skarbowym.

Warunki pracy:

0,25 etatu (10 godzin tygodniowo). Zatrudnienie na czas określony z możliwością uzyskania umowy na czas nieokreślony. Stanowisko pracy zlokalizowane będzie w dwuosobowym pomieszczeniu biurowym w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Krzywiń w Krzywiniu. Pomieszczenie pracy oświetlone jest światłem dziennym
i elektrycznym. Praca siedząca. Pomieszczenie wyposażone jest w sprzęt biurowy.

 

IV. Wymagane dokumenty:

 • CV i list motywacyjny – muszą być opatrzone podpisanym oświadczeniem kandydata o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności,
 • oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku głównego księgowego,
 • kopie dyplomu, świadectwa dokumentującego wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),
 • inne: kopie zaświadczeń, dyplomów, certyfikatów itp.

V. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 25.04.2019 r. w zamkniętej kopercie
z umieszczonym imieniem, nazwiskiem kandydata, adresem do korespondencji
i numerem telefony kontaktowego oraz z dopiskiem Konkurs na stanowisko Główny księgowy
osobiście w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Krzywiń w Krzywiniu
w godzinach: 9.00-17.00 lub listownie na adres: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Krzywiń w Krzywiniu ul. Kasztelańska 1,64-010 Krzywiń (decyduje data wpływu do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Krzywiń w Krzywiniu). Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione telefonicznie. Oferty otrzymane
po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

 

VI. Informacje dodatkowe:

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Krzywiń w Krzywiniu ul. Kasztelańska 1, 64-010 Krzywiń.
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: iodo@biblioteka.krzywin.pl.
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy Główny księgowy,
 • Informacje o odbiorcach danych: jedynym podmiotem przetwarzającym powyższe dane jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Krzywiń w Krzywiniu ul. Kasztelańska 1,
  64-010 Krzywiń,
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy (z uwzględnieniem okresu 3 miesięcznej karencji),
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie
   w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust.
  1 lit. c RODO,
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.